single blog header image

Устав

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Българо-руско сдружение за взаимопомощ – Барс”

Днес, 27.01.2011 г. в гр.София, ние, долуподписаните учредихме Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза Българо-руско сдружение за взаимо помощ – Барс” гр. София, наричано по-нататък “сдружението”, като приехме настоящия Устав.

ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.1. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза в съответствие с разпоредбите на чл. 19-32 от Закона за юридически лица с нестопанска цел.
2. Наименованието на Сдружението е „Българо-руско сдружение за взаимо помощ – Барс”
3. Всяко писмено изявление от името на Сдружението, трябва да съдържа неговото наименование, седалището и адреса на управление, номер на фирменото дело и БУЛСТАТ, изписани на български, а при кореспонденция извън страната – на съответния език.
4. Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр.София, Район „Витоша”, кв.”Княжево” , ул.”Люти дол” № 24,
5. Сдружението се учредява без срок.
6. Членове на Сдружението са учредителите му, поименно посочени в Списъка (Приложение № 1), който е неразделна част от този Устав, както и лицата приети допълнително по реда и при условията на този устав.

Чл. 2. Цели на Сдружението:
1. Подпомагане и защита интересите на руските граждани, временно или постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2. Създаване и развитие на ефективна система за съдействие на руските икономически субекти във взаимоотношенията им с български юридически и физически лица, държавата и общините;
3. Оказване съдействие на държавните институции при разрешаване на пробле мите на гражданите на всяка една от страните, възникнали на територията на другата страна, както и в трети страни;
4. Задълбочаване и развитие на традиционните приятелски взаимоотношения между народите на двете страни;
5. Оказванена съдействие за задълбочаване на сътрудничеството и между- народния обмен в сферата на науката, културата и образованието.

Чл. 3. За постигане на целите си Сдружението осъществява следния предмет на дейност:
1. Осъществява пряка или чрез специализирани субекти, консултанска помощ на руските граждани, пребиваващи на територията на Република България за разрешаване на икономически, търговски и правни проблеми , възникнали на територията на страната.
2. Организиране на специализирани курсове и програми за руските граждани, с цел изучаване на българския език, култура и традиции, както и държавната уредба, правната система и икономиката на страната;
3. Организиране на конференции и землячески срещи на руските граждани, пребиваващи в България, за обсъждани и разглеждане на проблемите им и сътрудничеството с българските институции и граждани; 4. Разработване проекти и програми за интегрирането на руските граждани в българското общество, осигуряване на образованиие, работа и професионална реализация;
5. Установяване и подържане на активни контакти и взаимодействие със сродни организации на руските граждани в България, както и на българските граждани в Руската федерация;
6. Подпомагане обучението на даровити български младежи в Русия, съответно на руски младежи в България, вкл. чрез осигуряване финансовото обезпечаване на обучението;
7. Подпомагане на семействата от смесените бракове, техните деца и родственици, с цел разрешаване на някои битови проблеми и предотврятяване на социалната им изолация;
8. Взаимодействие с българските власти при прояви на ксенофобия и дискриминация, както на територията на република България, така и на територията на Руската федерация;
9. Съдейстие и подпомагане държавните институции и неправителствени организиции в дейността им по опазване на българските и руските културни и исторически пометници на територията на двете страни;
10. Подпомагане на руските инвеститори в България при реализиране на проектите им, избора на местни консултанти и екперти, както и при подбора на персонал;
11. Осигуряване на помощ и съдействие на руските граждани и фирми за защита на личността и имуществото им на територията на Република България, чрез специализираните български органи и организации;
12. Изграждане и стопанисване на материалната база, необходима за постигане целите на Сдружението.

ГЛАВА ІІ
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 4. Имуществото на Сдружението се състои от:
1. Парични средства, предоставени от членовете му, физически и юридически лица от страна и чужбина;
2. Движимо и недвижимо имущество, предоставени от български и чуждестранни физически и юридически лица;
3. Дялово участие в дружества, акции и ценни книжа, права върху интелектуална и индустриална собственост и всякакви други права, които могат да бъдат притежание на юридическо лице с нестопанска цел;
4. Всяко имущество , придобито със собствени на сдружението средства.

Чл. 5. Сдружението набира средства от:
1. Спонсорство, дарения и други пожертвувания, целево предоставени от държавата, общините, физически и юридически лица от страната и чужбина, включително от членовете му;
2. Приходи от стопанисване и разпореждане с имуществата на Сдружението;
3. Приходи от дейността на Сдружението, пряко свързана с постигане на целите и осъществяване предмета му на дейност;
4. Лихви и дивиденти от банкови сметки, ценни книжа и дялови участия в търговски дружества и други подобни;
5. Други позволени от закона източници.

Чл. 6.
1. Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице може да направи дарение или друго пожертвувание в пари, вещи или друго имущество безусловно или под условие за използване по определен от него начин, доколкото това не противоречи на целите на Сдружението, закона и морала. Приемането се извършва от управителния съвет на Дружеството. Всички направени дарения се вписват в специална книга-регистър.
2. Когато спонсорът или дарителят желае с предоставените средства да бъде учредена стипендия, специализирани фондове, награди и други подобни, той може да поиска те да носят неговото име или друго, определено от него наименование, ако това не противоречи на целите на Сдружението.
3. Сдружението може да откаже да приеме дарения, завещания или спонсорство, направени с неприемливи за него условия и в противоречие с неговите цели, закона и морала.

Чл. 7. Изразходването на средства на Сдружението може да се извършва само за постигане на неговите цели, за административни разходи и външни услуги, предоставени от трети лица за постигане на целите и осъществяване предмета на дейност на сдружението.
Чл. 8. Разпореждане с имуществото на Сдружението се извършва по решение на Управителния съвет, с изключение на случаите по чл.41, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, когато такова решение се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от неговите членове.
Чл. 9. При разходване на имуществото на Сдружението се прилагат правилата на чл. 38 и чл. 41 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 10. Финансирането на дейността на Сдружението, в съответствие с неговите цели, се осъществява въз основа на бюджет, който се приема ежегодно от Общото събрание.
Чл. 11. Приходи от дейността на Сдружението и негово имущество не могат да се разпределят като печалба между членовете му.

ГЛАВА ІІІ
ЧЛЕНСТВО

Чл. 12. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговата националност или място на осъществяване на дейност, което приема да работи за реализацията на целите на Сдружението, притежава професионален опит и квалификация , има специални знания, свързани с постигане целите и осъществяване предмета на дейност на Сдружението.

Чл. 13. Приемането на нов член на Сдружението става с писмена молба отправена до Управителния му съвет, който се произнася с решение, взето по реда на чл. 25, т. 7 от този Устав.

Чл. 14. Членството в Сдружението се прекратява:
1. с едностранно изявление до Управителния му съвет;
2. със смъртта или поставянето под запрещение, както и при ликвидация на юридическото лице – член на сдружението
3. с изключването;
4. с прекратяването на сдружението;
5. при отпадане.

Чл. 15. Прекратяването на членството поради отпадане става, когато:
1. лицето не присъствува на проведени две последователни Общи събрания или на заседания на органа,в който е избрано;
2. без уважителни причини не се яви повече от два пъти на покани, отправени му от Председателя и/или Управителния съвет в продължение на една календарна година за участие в мероприятия, инициирани от ръководните органи та Сдружението;
3. престане да отговаря на условията за приемане на нов член, посочени в чл. 12 от този устав.

Чл. 16. Прекратяването на членството поради отпадане се извършва с Решение на Управителния съвет, взето по реда на чл. 25, т. 7 от този Устав.

Чл. 17. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, взето по реда на чл. 25, т. 7 от този Устав, когато:
1. Не изпълни решение на Общото събрание или Управителния съвет;
2. Покаже незадоволителни резултати в дейността, за осъществяване на която е приет за член на сдружението;
3. По-нататъшното му членство е несъвместимо с целите на Сдружението;
4. Извърши действия, които уронват престижа на сдружението, противоречат на неговите цели, както и нарушават обществения ред.

Чл. 18. Решението на Управителния съвет по чл. 16 и чл. 17 от този Устав може да се обжалва от лицето, чието членство е прекратено, на първото заседание на Общото събрание, следващо отпадането и изключването.

ГЛАВА ІV
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19.
1. Органи за управление на Сдружението са: Общото събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.
2. По решение на Управителния съвет могат да се създават помощни органи – консултативен съвет, експертни групи, временни консултативни органи, комисии и други, в зависимост от потребностите и дейността на Дружеството.

ГЛАВА V
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20.
1. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението.
2. Всеки член на Общото събрание има право на един глас, като решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички присъстващи, освен в случаите посочени в чл. 22 от този Устав.
3. В работата на Общото събрание могат да участват специалисти, експерти и консултанти с право на съвещателен глас, които се избират от Управителния съвет на Сдружението.
4. Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно, по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в мястото, където се намира неговото седалище и адрес на управление. Поканата за свикване се изпраща лично на всеки от членовете му или се публикува в официалния сайт на сдружението , най-малко един месец преди насрочения ден и в нея се посочва датата, мястото и часа на провеждане, дневния ред и по чия инициатива се свиква.
5. Ако Управителният съвет в срок от един месец от искането на 1/3 от членовете не отправи писмена покана за провеждане на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите лица.
6. Заседанията на Общото събрание се провеждат, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
7. Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет.

Чл. 21. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
4. Приема основните насоки за дейността на Сдружението;
5. Приема бюджета;
6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
7. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, когато същите противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност.

Чл. 22. Решенията на Общото събрание по чл. 21, т. 1 и т. 3 от настоящия Устав се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, а тези посочени в Чл. 21, т. 2, т. 5, 6 и 7 от Устава решения се вземат с обикновено мнозинство от пресъстващите членове на Общото събрание.

Чл. 23. Всички останали решения, включително по въпросите, подробно изброени в чл.25, ал.1 от ЗЮЛНЦ се разглеждат и решават от Управителния съвет с обикновено мнозинство.

Ч. 24. Решенията на Общото събрание се протоколират и вписват в нарочна книга.

ГЛАВА VІ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 25.
1. В Управителния съвет участват физически лица, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (Три) години. Управителният съвет се състои от Председател, Изпълнителен Директор и един член.
2. Управителният съвет решава всички въпроси, свързани с осъществяване целите и дейността на Сдружението, доколкото същите не са от компетентността на Общото събрание.
3. Член на Управителния съвет може да бъде физическо лице, без оглед на гражданството, което приема да работи за осъществяване на целите на Сдружението.
4. Управителният съвет се свиква на редовно заседание,което се ръководи от Председателя , най-малко два пъти годишно чрез писмена покана до всеки един от членовете или чрез обнародване в официалния сайт на сдружението . Поканата трябва да бъде получена, съответно обнародвана най-малко 7 (Седем) дни преди деня на заседанието. Този ред не се прилага при свикване на извънредно заседание на Управителния съвет. Управителния съвет може да бъде свикан на редовно заседание и от 1/3 от членовете му.
5. Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя или Изпълнителния Директор, в случай че бъдат понесени сериозни загуби на имуществото на Дружеството или възникне опасност от накърняване на интересите му, както и при всяко извънредно обстоятелство, което сериозно застрашава постигането на неговите цели и осъществяване на дейността му.
6. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му.
7. Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите членове, освен в случаите посочени в чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 26. Управителният съвет:
1. Определя обема на представителната власт на всеки един от членовете му;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Взема решения за разпореждане с имущество на Сдружението, вкл. с финансовите средства за постигане на неговите цели;
4. Подготвя и внася пред Общото събрание проект за бюджета на Сдружението;
5. Изготвя и представя пред Общото събрание отчет за дейността си;
6. Приема и изключва членове,вкл.поради отпадане;
7. Взема решения за участие в други организации имащи сродни цели;
8. Взема решения за учредяване или участие в търговски дружества с вноски от имуществото на Сдружението.

Чл. 27. Веднъж годишно Управителния съвет изготвя доклад за дейността на Сдружението, който се одобрява от Общото събрание.

Чл. 28. Председателят на Управителния съвет:
1. Представлява Сдружението пред трети физически и юридически лица, държавата и органите на местната власт в страната и чужбина;
2. Ръководи работата на Общото събрание и Управителния съвет;
3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

Чл.29. Изпълнителният директор – член на Управителния съвет:
1. Осъществява оперативното управление дейността на сдружението
2. Изготвя правила, инструкции, програми и други актове, свързани с дейността на Сдружението, които се одобряват от Управителния съвет;
3. Сключва сделки с трети лица в рамките на предоставените му със Закона и този устав права, включително разпореждане с имущество на сдружението , взаимодействие с банките , назначаване и освобождаване на персонала.

ГЛАВА VІІ
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 30. Дружеството се представлява от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния Директор, заедно и поотделно. Двамата заедно могат да упълномощават и други лица за извършването на определени действия, конкретно посочени в дадените им пълномощия.

ГЛАВА VІІІ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Чл. 31.
1. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация.
2. Ликвидатор на Сдружението са Председателят на Управителния съвет и Изпълнителния Директор, включително и в случаите на чл.13, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ., които в този случай представляват Сдружението само заедно.

Чл. 32. По решение на Общото събрание, разпределението на останалото след ликвидацията имущество след удовлетворяването на евентуалните кредитори, се прехвърля безвъзмездно на друго юридическо лице с нестопанска цел, което има възможно най-близки цели до тези на прекратеното Сдружение.

ГЛАВА Х
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. Веднъж годишно Управителният съвет предприема мерки за осигуряване на извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител.
Чл. 34. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като за верността на съдържанието им е отговорен Председателят на Управителния съвет.
Чл. 35. Председателят на Управителния съвет или Изпълнителният Директор предприема необходимите действия за регистрирането на Дружеството в регистрите на Софийски градски съд.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА „Българо-руско сдружение за взаимопомощ – Барс”, – гр. София ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2011 ГОДИНА.