single blog header image

Устав

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „БАРС - ЕВРОАСИСТЪНС"

Днес, 23.10.2018 г. в гр. София, ние, долуподписаните учредихме Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза БАРС - ЕВРОАСИСТЪНС" гр. София, наричано по-нататък "сдружението", като приехме настоящия Устав.

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИ

Чл. 1.

 1. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза в съответствие с разпоредбите на чл. 19-32 от Закона за юридически лица с нестопанска цел.
 2. Наименованието на Сдружението е „БАРС - ЕВРОАСИСТЪНС"
 1. Всяко писмено изявление от името на Сдружението, трябва да съдържа неговотонаименование, седалището и адреса на управление, номер на фирменото дело иБУЛСТАТ, изписани на български, а при кореспонденция извън страната — насъответния език.
 2. Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр. София, Район „Оборище",ул."Шипка" № 21, ет. 1 ,ап.5
 3. Сдружението се учредява без срок.
 4. Членове на Сдружението са учредителите му, поименно посочени в Списъка(Приложение № 1), който е неразделна част от този Устав, както и лицата приетидопълнително по реда и при условията на този устав.

Чл. 2. Цели на Сдружението:

 1. подпомагане и защита интересите на граждани на бившите републики от ОНД и Европа на територията на която и да е страна от ОНД и Европа;
 2. създаване и развитие на ефективна система за съдействие на гражданите на посочените по горе страни във взаимоотношенията им с институции, администрацията, неправителствените организации, юридически и физически лица на територията на Европа и ОНД;
 3. оказване съдействие на институциите при разрешаване на проблемите на гражданите на всяка една от страните, посочени в т. 1 .възникнали на територията на Европа и ОНД; 4.подпомагане усилията на гражданите на страните от ОНД и Европа за подобряване и развитие на междудържавните отношения и избягване на всякакъв вид конфронтация ; 5.оказване на съдействие на гражданите на страните, неправителствените организации и публичните администрации за задълбочаване на сътрудничеството и международния обмен в сферата на науката, културата, образованието и спорта;

Чл. 3. За постигане на целите си Сдружението осъществява следния предмет на дейност:

 1. осъществява пряка или чрез специализирани субекти, консултантска помощ на гражданите на страните , посочени в чл.2 , т.1 пребиваващи на територията на Европа и ОНД за разрешаване на икономически, търговски и правни проблеми;
 2. организиране на специализирани курсове и програми за гражданите на всички странис цел изучаване на езика, културата и традициите, както и държавната уредба, правнатаи икономическата система на европейските страните и страните от ОНД;
 3. разработване проекти и програми за интегрирането на гражданите на страните , посочени в чл.2, ал.1 в Европейското общество и в страните от ОНД, подпомагане при осигуряване на образование, работа и професионална реализация;
 4. установяване и поддържане на активни контакти и взаимодействие със сродни организации на територията на Европа и страните от ОНД.
 5. подпомагане обучението на младежи от изброените по горе страни в учебнизаведения на територията на Европа и страните от ОНД.
 6. подпомагане на семействата от смесените бракове, техните деца и родственици, с целразрешаване на някои битови проблеми и предотвратяване на социалната им изолация;
 7. взаимодействие с властите от европейските страни и страните от ОНД при прояви на ксенофобия и дискриминация;
 8. съдействие и подпомагане държавните институции и неправителствени организации в дейността им по опазване на културните и исторически паметници;
 9. подпомагане на инвеститорите от всяка една от страните при реализиране на проектите им, избора на местни консултанти и експерти, както и при подбора на персонал;
 10. осигуряване на помощ и съдействие на гражданите на страните, посочени в чл.2, ал.1, при защита на личността и имуществото им на територията на Европа и ОНД;
 11. изграждане и стопанисване на материалната база, необходима за постигане целите на Сдружението.

Чл.4 . За постигане на целите и осъществяване предмета на дейност, сдружението използва следните средства:

 1. приемане желаещите физически и юридически лица от съответните страни като асоциирани членове на сдружението , без право на глас в Общото събрание и избор в управителния орган на сдружението, с цел оказване помощ и съдействие при гарантиране на преференциални условия за ползване на юридическа и консултантска помощ, за сключване на сделки и управление на недвижими имоти, застраховки, за банково обслужване и кредитиране , медицинска помощ и други подобни;
 2. оказване на еднократна или периодична помощ и съдействие на физически и юридически лица при осъществяване на взаимоотношенията с физически и юридически лица в посочените в т.1 сфери , без приемането им като асоциирани членове на сдружението;
 3. организиране и участие в двустранни и многостранни срещи между физически и юридически лица с европейски граждани и граждани на ОНД, юридически лица и институции с цел разглеждане и разрешаване на възникналите проблеми;
 4. ангажиране на адвокатска , консултантска и друга помощ при преговори и сключване на договори, за осигуряване на процесуално представителство и защита интересите на асоциираните членове и, физически и юридически лица;
 5. осигурява условия за осъществяване на пътуванията на територията на Европа и ОНД на членовете си и лицата потърсили съдействие за осигуряване при преференциални условия на визи, билети, хотелски услуги и други друга логистична помощ;
 6. ангажиране на средствата за масова информация за разясняване и постигане целите на сдружението, и най-вече подобряване и развитие на партньорските взаимоотношения между Европейските страни и страните от ОНД;

ГЛАВА II

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 6. Имуществото на Сдружението се състои от:

 1. парични средства, предоставени от членовете му, физически и юридически лица;
 2. движимо и недвижимо имущество, предоставени от физически и юридически лица;
 3. имуществени права, които биха могли да бъдат притежание на юридическо лице с нестопанска цел.
 4. всяко имущество , придобито със собствени на сдружението средства;

Чл. 7. Сдружението набира средства от:

 1. членски внос, спонсорство, дарения и други пожертвувания, целево предоставени от държавата, общините, физически и юридически лица, включително от членовете му;
 2. приходи от стопанисване и разпореждане с имуществата на Сдружението;
 3. приходи от дейността на Сдружението, пряко свързана с постигане на целите и осъществяване предмета му на дейност;
 4. лихви и дивиденти от банкови сметки, ценни книжа и други законови източници;

Чл. 8.

 1. Всяко физическо или юридическо лице може да направи дарение или друго пожертвувание в пари, вещи или друго имущество безусловно или под условие за използване по определен от него начин, доколкото това не противоречи на целите на Сдружението, закона и морала. Приемането се извършва от управителния съвет на Дружеството. Всички направени дарения се вписват в специална книга-регистър.
 2. Когато спонсорът или дарителят желае с предоставените средства да бъде учредена стипендия, специализирани фондове, награди и други подобни, той може да поиска те да носят неговото име или друго, определено от него наименование, ако това не противоречи на целите на Сдружението.
 3. Сдружението може да откаже да приеме дарения, завещания или спонсорство, направени с неприемливи за него условия и в противоречие с неговите цели, закона и морала.

Чл. 9. Изразходването на средства на Сдружението може да се извършва само за постигане на неговите цели, за административни разходи и външни услуги, предоставени от трети лица за постигане на целите и осъществяване предмета на дейност на сдружението.

Чл. 10. Разпореждане с имуществото на Сдружението се извършва по решение на Управителния съвет, с изключение на случаите по чл.41, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, когато такова решение се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от неговите членове.

Чл. 11. При разходване на имуществото на Сдружението се прилагат правилата на чл. 38 и чл. 41 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 12. Финансирането на дейността на Сдружението, в съответствие с неговите цели, се осъществява въз основа на бюджет, който се приема ежегодно от Общото събрание.

Чл. 13. Приходи от дейността на Сдружението и негово имущество не могат да се разпределят като печалба между членовете му.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО

Чл. 14. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговата националност или място на осъществяване на дейност, което приема да работи за реализацията на целите на Сдружението, притежава професионален опит и квалификация , има специални знания, свързани с постигане целите и осъществяване предмета на дейност на Сдружението.

Чл. 15. Приемането на нов член на Сдружението става с писмена молба отправена до Управителния му съвет, който се произнася с решение, взето по реда на чл. 25, т. 7 от този Устав.

Чл.16. По реда на предходния чл.15 в сдружението могат да бъдат приемани асоциирани членове, които нямат право на глас в Общото събрание и не участват в органа на управление, но имат право да получават помощ и съдействие , според предмета на дейност на сдружението срещу заплащане на членски внос , определен със Решение на Управителния съвет.

Чл. 17. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно изявление до Управителния му съвет;
 2. със смъртта или поставянето под запрещение, както и при ликвидация на юридическото лице - член на сдружението
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на сдружението;
 5. при отпадане.

Чл. 18. Прекратяването на членството поради отпадане става, когато:

 1. лицето не присъства на проведени две последователни Общи събрания или на заседания на органа, в който е избрано;
 2. без уважителни причини не се яви повече от два пъти на покани, отправени му от Председателя и/или Управителния съвет в продължение на една календарна година за участие в мероприятия, инициирани от ръководните органи на Сдружението;
 3. не е платило членския си внос повече от два месеца в рамките на една година;
 4. престане да отговаря на условията за приемане на нов член, посочени в чл. 14 от този устав;

Чл. 19. Прекратяването на членството поради отпадане се извършва с Решение на Управителния съвет, взето по реда на чл. 27, т. 7 от този Устав

Чл. 20. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, взето по реда на чл. 27, т. 7 от този Устав, когато:

 1. не изпълни решение на Общото събрание или Управителния съвет;
 2. покаже незадоволителни резултати в дейността, за осъществяване на която е приет за член на сдружението;
 3. по-нататъшното му членство е несъвместимо с целите на Сдружението.
 4. извърши действия, които уронват престижа на сдружението, противоречат на неговите цели, както и нарушават обществения ред.

Чл. 21. Решението на Управителния съвет по чл. 18 и чл. 17 от този Устав може да се обжалва от лицето, чието членство е прекратено, на първото заседание на Общото събрание, следващо отпадането и изключването.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22.1 Органи за управление на Сдружението са: Общото събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.

 1. По решение на Управителния съвет могат да се създават помощни органи - консултативен съвет, експертни групи, временни консултативни органи, комисии и други, в зависимост от потребностите и дейността на Дружеството.

ГЛАВА V

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23.

 1. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението.
 2. Всеки член на Общото събрание има право на един глас, като решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички присъстващи, освен в случаите посочени в чл. 24 от този Устав.
 3. В работата на Общото събрание могат да участват специалисти, експерти и консултанти с право на съвещателен глас, които се избират от Управителния съвет на Сдружението.
 4. Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно, по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в мястото, където се намира неговото седалище и адрес на управление. Поканата за свикване се поставя на видно място в офиса на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден и в нея се посочва датата, мястото и часа на провеждане, дневния ред и по чия инициатива се свиква.
 5. Ако Управителният съвет в срок от един месец от искането на 1/3 от членовете не отправи писмена покана за провеждане на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите лица.
 6. Заседанията на Общото събрание се провеждат, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
 7. Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет.

Чл. 24. Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 4. приема основните насоки за дейността на Сдружението;
 5. приема бюджета;
 6. приема отчета за дейността на Управителния съвет
 7. отменя решенията на другите органи на Сдружението, когато същите противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;

Чл. 25. Решенията на Общото събрание по чл. 24, т. 1 и т. 3 от настоящия Устав се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, а тези посочени в Чл. 21, т. 2, т. 5, 6 и 7 от Устава решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Общото събрание.

Чл.26. Всички останали решения, включително по въпросите, подробно изброени в чл.24, ал.1 от ЗЮЛНЦ се разглеждат и решават от Управителния съвет с обикновено мнозинство.

Чл. 27. Решенията на Общото събрание се протоколират и вписват в нарочна книга.

ГЛАВА VI

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 28.

 1. В Управителния съвет участват физически лица, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (Три) години. Управителният съвет се състои от Председател, Изпълнителен Директор и един член.
 2. Управителният съвет решава всички въпроси, свързани с осъществяване целите и дейността на Сдружението, доколкото същите не са от компетентността на Общото събрание.
 3. Член на Управителния съвет може да бъде физическо лице, без оглед на гражданството, което приема да работи за осъществяване на целите на Сдружението.
 4. Управителният съвет се свиква на редовно заседание, което се ръководи от Председателя, най-малко два пъти годишно чрез писмена покана до всеки един от членовете или чрез обнародване в официалния сайт на сдружението . Поканата трябва да бъде получена, съответно обнародвана най-малко 7 (Седем) дни преди деня на заседанието. Този ред не се прилага при свикване на извънредно заседание на Управителния съвет. Управителния съвет може да бъде свикан на редовно заседание и от 1/3 от членовете му.
 5. Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя или Изпълнителния Директор, в случай че бъдат понесени сериозни загуби на имуществото на Дружеството или възникне опасност от накърняване на интересите му, както и при всяко извънредно обстоятелство, което сериозно застрашава постигането на неговите цели и осъществяване на дейността му.
 6. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му.
 7. Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите членове, освен в случаите посочени в чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 29. Управителният съвет:

 1. определя обема на представителната власт на всеки един от членовете му;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. взема решения за разпореждане с имущество на Сдружението, вкл. с финансовите средства за постигане на неговите цели;
 4. подготвя и внася пред Общото събрание проект за бюджета на Сдружението;
 5. изготвя и представя пред Общото събрание отчет за дейността си;
 6. приема и изключва членове , вкл. поради отпадане;
 7. взема решения за участие в други организации имащи сродни цели;
 8. взема всички решения, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание , определена от Закона и този устав.

Чл. 30. Веднъж годишно Управителния съвет изготвя доклад за дейността на Сдружението, който се одобрява от Общото събрание.

Чл. 31. Председателят на Управителния съвет:

 1. Представлява Сдружението пред трети физически и юридически лица, държавата и органите на местната власт в която и да е държава от по-горе изброените в чл.2 , т. 1;
 2. Ръководи работата на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

Чл.32. Изпълнителният директор - член на Управителния съвет :

 1. Осъществява оперативното управление дейността на сдружението;
 2. Изготвя правила, инструкции, програми и други актове, свързани с дейността на Сдружението, които се одобряват от Управителния съвет;
 3. Сключва сделки с трети лица в рамките на предоставените му със Закона и този устав права, включително разпореждане с имущество на сдружението, взаимодействие с банките, назначаване и освобождаване на персонала;

ГЛАВА VII

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 33. Дружеството се представлява от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния Директор, заедно и поотделно. Председателят на Управителния съвет може да упълномощава и други лица за извършването на определени действия, конкретно посочени в дадените им пълномощия.

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 34. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Чл. 35.

 1. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация.
 2. Ликвидатор на Сдружението са Председателят на Управителния съвет и Изпълнителния Директор, включително и в случаите на чл.13, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ., които в този случай представляват Сдружението само заедно.

Чл. 36. По решение на Общото събрание, разпределението на останалото след ликвидацията имущество след удовлетворяването на евентуалните кредитори, се прехвърля безвъзмездно на друго юридическо лице с нестопанска цел, което има възможно най-близки цели до тези на прекратеното Сдружение.

ГЛАВА X

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Веднъж годишно Управителният съвет предприема мерки за осигуряване на извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт- счетоводител.

Чл. 38. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като за верността на съдържанието им е отговорен Председателят на Управителния съвет.