Нашите цели

Създаване и развитие на ефективна система за съдействие на гражданите от Европа във взаимоотношенията им с юридически и физически лица от Евразия, както и съдействие на граждани на Евразия с европейски юридически и физически лица;

Оказване съдействие на държавните институции при решаване проблеми на гражданите от Европа и страните от Евразия, възникнали на територията на Евразия или коя да е европейска страна;

Задълбочаване и развитие на приятелските взаимоотношения между страните от Европа и Евразия, и международния обмен в сферата на науката, културата и образованието;

Организиране на специализирани курсове и програми за гражданите от Европа и страните от Евразия с цел изучаване на българския език, култура и традиции, както и държавната уредба, правната система и икономиката на страната;

Организиране на конференции и землячески срещи за обсъждания и разглеждане на проблеми, и сътрудничеството с институциите.

Разработване проекти и програми за интегрирането на гражданите на Европа и страните от Евразия, на територията на гореизброените страни, осигуряване на образование, работа и професионална реализация;

Установяване и поддържане на активни контакти и взаимодействие със сродни организации на европейските граждани в Евразия, както и на граждани на страните от Евразия на територията на Европа.

Подпомагане обучението на даровити европейски младежи в Евразия, както и обратното, вкл. чрез осигуряване финансовото обезпечаване на обучението;

Взаимопомощ

Доверие

Подпомагане на семействата от смесените бракове, техните деца и родственици, с цел разрешаване на някои битови проблеми и предотвратяване на социалната им изолация;

Взаимодействие със съответните власти при прояви на ксенофобия и дискриминация, както на територията на ЕС, така и на територията на Евразия.

Съдействие и подпомагане държавните институции и неправителствени организации в дейността им по опазване на културните и исторически паметници на територията на ЕС и СНГ.

Подпомагане на инвеститори от страните от ЕС и СНГ при реализиране на проектите им, избора на местни консултанти и експерти, както и при подбора на персонал.

Осигуряване на помощ и съдействие на гражданите на ЕС и Евразия за защита на личността и имуществото им на територията на коя да е от горепосочените държави, чрез специализираните органи и организации.

Контрол и гарантиране на търговски сделки.

Сигурност