НОВО,НОВО,НОВО !!!

Уникална възможност за притежателите на карта "Евроасистанс"!

Всички клиенти и консултанти, притежаващи продукта "ПРОФИТ МАКС" получават уникална възможност за защита на своите интереси от елитни юристи- адвокати, нотариуси и правни консултанти!!!

Съгласно договор за сътрудничество от 01.03.2018г. подписан между асоциация „БАРС ЕВРОАСИСТЪНС“ и “ЛАЙФ ДИВИЖЪН”: „БАРС“, посредством своите партньори :

 • Lawyers Associated Worldwide, представлявано от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, основана през 1991 година, за което към момента работят 7 партньори и 52-ма адвокати.
 • Нотариална кантора с нотариус Милена Евгениева Георгиева №622, работеща от 1998г.
 • Частен съдебен изпълнител Стефан Петров № 921, с дългогодишна практика и отговорност към нуждите на взискателите, събиране на техните вземания и изпълнение на законовите предписания.

Се задължава да защитава клиентите на “ЛАЙФ ДИВИЖЪН”, да брани техните интереси и вложения от неправомерни действия, като :

 • поеме тяхната юридическа защита
 • защитава техните инвестиции пред ISEC
 • предлага уникален финансов продукт
 • предлага защита на най-високо европейско ниво
 • гарантира за себе си и своите партньори, че същите притежават най-високите европейски лицензии и отговарят на най-високите европейски стандарти.

Основните задължения на нашите горепосочени правни партньори са :

Адвокатското дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, като част от Lawyers Associated Worldwide осъществява защита на клиентите ни чрез:

 • защита на правата и законните интереси на клиентите ни по най-добрия начин
 • точно осведомяване на клиентите за техните права и задължения
 • опазване тайната на клиентите без ограничение във времето
 • адвокатите във всичките си действия се ръководят от интересите на своите клиенти, като спазват закона и правилата за професионално поведение. Адвокатите поставят интересите на клиентите над своите и тези на своите близки и колеги.

Нотариалната защита включва следните задължения на нотариуса :

 • да разглежда всички отправени до него искания за съдействие
 • при изпълнение на служебните си функции да не взема страна
 • да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права
 • да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване

Частният съдебен изпълнител реализира законовите си правомощия, съблюдавайки интересите на нашите кликенти, като:

 • пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение
 • не отказва извършването на изпълнителни действия, освен в законоустановените случаи
 • пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване

Асоциация „БАРС ЕВРОАСИСТЪНС“ се задължава да осъществява контрол при изпълнение на задълженията на своите партньори , както и да уведомява всички свои клиенти своевременно за необходимостта от предприемане на действия в защита на техните права и законни интереси, а също и да следи за ефикасността на извършената от своите правни партньори работа.

Стойността на тази услуга е включена в цената на програмата Euro Assistance.

Всички изброени услуги дават уникален комфорт и спокойствие на клиентите на "Лайф Дивижън",на тяхната инвестиция, на техните интереси. Освен това, картата "Евроасистанс" показва нови невероятни възможности и издига своите възможности на световно ниво!